ما گروه شرکت های مهان هستیم و تلاش می کنیم آنچنان که باید در یادها بمانیم.
 

شرکت محققان همراه اندیشه (مهان)

شرکت مهندسین مشاور معماران همراه اندیشه مهان (مهام)

موسسه حقوقی دادگران تمدن ایرانیان (مهداد)

شرکت مهان ساحل سازه کیش

شرکت مهان پردازش امین (مهامین)